การลงทะเบียนร่วมงาน

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน

วันที่เข้าร่วมงาน
23 สิงหาคม 2561
24 สิงหาคม 2561
25 สิงหาคม 2561
สถานะผู้เข้าร่วมงาน
ชื่อ - นามสกุล
ระดับการศึกษา
สถานศึกษา
เบอร์โทรติดต่อ
E-mail
การเดินทาง
ด้วยตนเอง
รถโรงเรียน

คณะที่สนใจ * (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 คณะ)

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะการบริหารและจัดการ
คณะศิลปศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา
วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

ท่านได้รับข่าวสาร KMITL Open House 2018 จากช่องทางใดบ้าง?

หนังสือราชการผ่านหน่วยงานต้นสังกัด
Website
Social Media
สิ่งพิมพ์/ใบปลิว/ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์
เพื่อน/บุคคลแนะนำ
อื่นๆ โปรดระบุ