สมัครกิจกรรม

ข้อมูลกิจกรรม

คณะ
กิจกรรม
วันที่ รอบ จำนวนที่รับ สถานที รายละเอียด กิจกรรม
23 สิงหาคม 2561 การทำเครื่องดื่ม
รอบที่ 1 เวลา 13.00 - 14.00 น.
20(20) คณะศิลปศาสตร์ 20 คน/รอบ -
23 สิงหาคม 2561 การทำเครื่องดื่ม
รอบที่ 2 เวลา 14.30 - 15.30 น.
20(20) คณะศิลปศาสตร์ 20 คน/รอบ -