สมัครกิจกรรม

ข้อมูลกิจกรรม

คณะ
กิจกรรม
วันที่ รอบ จำนวนที่รับ สถานที รายละเอียด กิจกรรม
24 สิงหาคม 2561 ภาษาและโลกอาชีพ กับ การออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์
เวลา 10.00 - 16.00 น
40(40) คณะศิลปศาสตร์ 40 คน/รอบ -