สมัครกิจกรรม

ข้อมูลกิจกรรม

คณะ
กิจกรรม
วันที่ รอบ จำนวนที่รับ สถานที รายละเอียด กิจกรรม
25 สิงหาคม 2561 เรียนรู้การเขียนพู่กันแบบญี่ปุ่น
รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 10.00 น.
15(15) คณะศิลปศาสตร์ 15 คน/รอบ -
25 สิงหาคม 2561 เรียนรู้การเขียนพู่กันแบบญี่ปุ่น
รอบที่ 2 เวลา 11.00 - 12.00 น.
15(15) คณะศิลปศาสตร์ 15 คน/รอบ -
25 สิงหาคม 2561 เรียนรู้การเขียนพู่กันแบบญี่ปุ่น
รอบที่ 3 เวลา 13.00 - 14.00 น.
15(15) คณะศิลปศาสตร์ 15 คน/รอบ -