สมัครกิจกรรม

ข้อมูลกิจกรรม

คณะ
กิจกรรม
วันที่ รอบ จำนวนที่รับ สถานที รายละเอียด กิจกรรม
23 สิงหาคม 2561 NANO STATION
รอบที่ 1 เวลา 10.00 - 11.00 น.
20(13) วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ 20 คน/รอบ สมัครกิจกรรม
23 สิงหาคม 2561 NANO STATION
รอบที่ 2 เวลา 11.00 - 12.00 น.
20(8) วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ 20 คน/รอบ สมัครกิจกรรม
23 สิงหาคม 2561 NANO STATION
รอบที่ 3 เวลา 13.30 - 14.30 น.
20(8) วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ 20 คน/รอบ สมัครกิจกรรม
23 สิงหาคม 2561 NANO STATION
รอบที่ 4 เวลา 14.30 - 15.30 น.
20(3) วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ 20 คน/รอบ สมัครกิจกรรม
24 สิงหาคม 2561 NANO STATION
รอบที่ 1 เวลา 10.00 - 11.00 น.
20(9) วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ 20 คน/รอบ สมัครกิจกรรม
24 สิงหาคม 2561 NANO STATION
รอบที่ 2 เวลา 11.00 - 12.00 น.
20(10) วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ 20 คน/รอบ สมัครกิจกรรม
24 สิงหาคม 2561 NANO STATION
รอบที่ 3 เวลา 13.30 - 14.30 น.
20(20) วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ 20 คน/รอบ -
24 สิงหาคม 2561 NANO STATION
รอบที่ 4 เวลา 14.30 - 15.30 น.
20(11) วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ 20 คน/รอบ สมัครกิจกรรม
25 สิงหาคม 2561 NANO STATION
รอบที่ 1 เวลา 10.00 - 11.00 น.
20(21) วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ 20 คน/รอบ -
25 สิงหาคม 2561 NANO STATION
รอบที่ 2 เวลา 11.00 - 12.00 น.
20(17) วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ 20 คน/รอบ สมัครกิจกรรม
25 สิงหาคม 2561 NANO STATION
รอบที่ 3 เวลา 13.30 - 14.30 น.
20(20) วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ 20 คน/รอบ -
25 สิงหาคม 2561 NANO STATION
รอบที่ 4 เวลา 14.30 - 15.30 น.
20(15) วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ 20 คน/รอบ สมัครกิจกรรม