สมัครกิจกรรม

ข้อมูลกิจกรรม

คณะ
กิจกรรม
วันที่ รอบ จำนวนที่รับ สถานที รายละเอียด กิจกรรม
24 สิงหาคม 2561 กิจกรรมแบ่งฐานตามกลุ่มวิจัย
รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 12.00 น.
70(5) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ชั้น 1, 5 และ 7 70 คน/รอบ สมัครกิจกรรม
24 สิงหาคม 2561 กิจกรรมแบ่งฐานตามกลุ่มวิจัย
รอบที่ 2 เวลา 13.00 - 16.00 น.
70(9) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ชั้น 1, 5 และ 7 70 คน/รอบ สมัครกิจกรรม