สมัครกิจกรรม

ข้อมูลกิจกรรม

คณะ
กิจกรรม
วันที่ รอบ จำนวนที่รับ สถานที รายละเอียด กิจกรรม
23 สิงหาคม 2561 พี่พบน้อง
รอบที่ 1 เวลา 10.00 - 11.00 น.
30(5) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 30 คน/รอบ สมัครกิจกรรม
23 สิงหาคม 2561 พี่พบน้อง
รอบที่ 2 เวลา 11.00 - 12.00 น.
30(9) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 30 คน/รอบ สมัครกิจกรรม
23 สิงหาคม 2561 พี่พบน้อง
รอบที่ 3 เวลา 13.30 - 14.30 น.
30(14) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 30 คน/รอบ สมัครกิจกรรม
23 สิงหาคม 2561 พี่พบน้อง
รอบที่ 4 เวลา 14.30 - 15.30 น.
30(7) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 30 คน/รอบ สมัครกิจกรรม
24 สิงหาคม 2561 พี่พบน้อง
รอบที่ 1 เวลา 10.00 - 11.00 น.
30(30) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 30 คน/รอบ -
24 สิงหาคม 2561 พี่พบน้อง
รอบที่ 2 เวลา 11.00 - 12.00 น.
30(30) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 30 คน/รอบ -
24 สิงหาคม 2561 พี่พบน้อง
รอบที่ 3 เวลา 13.30 - 14.30 น.
30(30) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 30 คน/รอบ -
24 สิงหาคม 2561 พี่พบน้อง
รอบที่ 4 เวลา 14.30 - 15.30 น.
30(17) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 30 คน/รอบ สมัครกิจกรรม
25 สิงหาคม 2561 พี่พบน้อง
รอบที่ 1 เวลา 10.00 - 11.00 น.
30(30) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 30 คน/รอบ -
25 สิงหาคม 2561 พี่พบน้อง
รอบที่ 2 เวลา 11.00 - 12.00 น.
30(30) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 30 คน/รอบ -
25 สิงหาคม 2561 พี่พบน้อง
รอบที่ 3 เวลา 13.30 - 14.30 น.
30(24) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 30 คน/รอบ สมัครกิจกรรม
25 สิงหาคม 2561 พี่พบน้อง
รอบที่ 4 เวลา 14.30 - 15.30 น.
30(3) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 30 คน/รอบ สมัครกิจกรรม