สมัครกิจกรรม

ข้อมูลกิจกรรม

คณะ
กิจกรรม
วันที่ รอบ จำนวนที่รับ สถานที รายละเอียด กิจกรรม
23 สิงหาคม 2561 Red Bird Sim
รอบที่ 1 เวลา 10.00 - 11.00 น.
30(14) คณะวิศวฯ ตึก 12 ชั้น ชั้น 11 30 คน/รอบ สมัครกิจกรรม
23 สิงหาคม 2561 Red Bird Sim
รอบที่ 2 เวลา 11.00 - 12.00 น.
30(8) คณะวิศวฯ ตึก 12 ชั้น ชั้น 11 30 คน/รอบ สมัครกิจกรรม
23 สิงหาคม 2561 Red Bird Sim
รอบที่ 3 เวลา 13.30 - 14.30 น.
30(7) คณะวิศวฯ ตึก 12 ชั้น ชั้น 11 30 คน/รอบ สมัครกิจกรรม
23 สิงหาคม 2561 Red Bird Sim
รอบที่ 4 เวลา 14.30 - 15.30 น.
30(-) คณะวิศวฯ ตึก 12 ชั้น ชั้น 11 30 คน/รอบ สมัครกิจกรรม
24 สิงหาคม 2561 Red Bird Sim
รอบที่ 1 เวลา 10.00 - 11.00 น.
30(8) คณะวิศวฯ ตึก 12 ชั้น ชั้น 11 30 คน/รอบ สมัครกิจกรรม
24 สิงหาคม 2561 Red Bird Sim
รอบที่ 2 เวลา 11.00 - 12.00 น.
30(18) คณะวิศวฯ ตึก 12 ชั้น ชั้น 11 30 คน/รอบ สมัครกิจกรรม
24 สิงหาคม 2561 Red Bird Sim
รอบที่ 3 เวลา 13.30 - 14.30 น.
30(10) คณะวิศวฯ ตึก 12 ชั้น ชั้น 11 30 คน/รอบ สมัครกิจกรรม
24 สิงหาคม 2561 Red Bird Sim
รอบที่ 4 เวลา 14.30 - 15.30 น.
30(-) คณะวิศวฯ ตึก 12 ชั้น ชั้น 11 30 คน/รอบ สมัครกิจกรรม
25 สิงหาคม 2561 Red Bird Sim
รอบที่ 1 เวลา 10.00 - 11.00 น.
30(18) คณะวิศวฯ ตึก 12 ชั้น ชั้น 11 30 คน/รอบ สมัครกิจกรรม
25 สิงหาคม 2561 Red Bird Sim
รอบที่ 2 เวลา 11.00 - 12.00 น.
30(30) คณะวิศวฯ ตึก 12 ชั้น ชั้น 11 30 คน/รอบ -
25 สิงหาคม 2561 Red Bird Sim
รอบที่ 3 เวลา 13.30 - 14.30 น.
30(30) คณะวิศวฯ ตึก 12 ชั้น ชั้น 11 30 คน/รอบ -
25 สิงหาคม 2561 Red Bird Sim
รอบที่ 4 เวลา 14.30 - 15.30 น.
30(12) คณะวิศวฯ ตึก 12 ชั้น ชั้น 11 30 คน/รอบ สมัครกิจกรรม