สมัครกิจกรรม

ข้อมูลกิจกรรม

คณะ
กิจกรรม
วันที่ รอบ จำนวนที่รับ สถานที รายละเอียด กิจกรรม
23 สิงหาคม 2561 พื้นฐานการถ่ายภาพ
รอบที่ 1 เวลา 13.00 - 14.00 น.
20(20) หอประชุมศ.ประสม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
20 คน/รอบ -
23 สิงหาคม 2561 พื้นฐานการถ่ายภาพ
รอบที่ 2 เวลา 15.00 - 16.00 น.
20(20) หอประชุมศ.ประสม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
20 คน/รอบ -
24 สิงหาคม 2561 พื้นฐานการถ่ายภาพ
รอบที่ 1 เวลา 13.00 - 14.00 น.
20(20) หอประชุมศ.ประสม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
20 คน/รอบ -
24 สิงหาคม 2561 พื้นฐานการถ่ายภาพ
รอบที่ 2 เวลา 15.00 - 16.00 น.
20(20) หอประชุมศ.ประสม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
20 คน/รอบ -
25 สิงหาคม 2561 พื้นฐานการถ่ายภาพ
รอบที่ 1 เวลา 13.00 - 14.00 น.
20(20) หอประชุมศ.ประสม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
20 คน/รอบ -
25 สิงหาคม 2561 พื้นฐานการถ่ายภาพ
รอบที่ 2 เวลา 15.00 - 16.00 น.
20(20) หอประชุมศ.ประสม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
20 คน/รอบ -