สมัครกิจกรรม

ข้อมูลกิจกรรม

คณะ
กิจกรรม
วันที่ รอบ จำนวนที่รับ สถานที รายละเอียด กิจกรรม
23 สิงหาคม 2561 เครื่องประดับเซรามิก
รอบที่ 1 เวลา 13.00 - 14.00 น.
20(5) ห้อง ID CAFÉ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
20 คน/รอบ -- ค่าสมัคร 100 บาท (ชำระหน้างาน) สมัครกิจกรรม
23 สิงหาคม 2561 เครื่องประดับเซรามิก
รอบที่ 2 เวลา 15.00 - 16.00 น.
20(9) ห้อง ID CAFÉ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
20 คน/รอบ -- ค่าสมัคร 100 บาท (ชำระหน้างาน) สมัครกิจกรรม
24 สิงหาคม 2561 เครื่องประดับเซรามิก
รอบที่ 1 เวลา 13.00 - 14.00 น.
20(20) ห้อง ID CAFÉ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
20 คน/รอบ -- ค่าสมัคร 100 บาท (ชำระหน้างาน) -
24 สิงหาคม 2561 เครื่องประดับเซรามิก
รอบที่ 2 เวลา 15.00 - 16.00 น.
20(16) ห้อง ID CAFÉ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
20 คน/รอบ -- ค่าสมัคร 100 บาท (ชำระหน้างาน) สมัครกิจกรรม
25 สิงหาคม 2561 เครื่องประดับเซรามิก
รอบที่ 1 เวลา 13.00 - 14.00 น.
20(21) ห้อง ID CAFÉ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
20 คน/รอบ -- ค่าสมัคร 100 บาท (ชำระหน้างาน) -
25 สิงหาคม 2561 เครื่องประดับเซรามิก
รอบที่ 2 เวลา 15.00 - 16.00 น.
20(20) ห้อง ID CAFÉ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
20 คน/รอบ -- ค่าสมัคร 100 บาท (ชำระหน้างาน) -