สมัครกิจกรรม

ข้อมูลกิจกรรม

คณะ
กิจกรรม
วันที่ รอบ จำนวนที่รับ สถานที รายละเอียด กิจกรรม
23 สิงหาคม 2561 Workshop สวนขวด สวนถาด
รอบที่ 1 เวลา 10.00น.-12.00น.
30(11) ชั้น 1 อาคารจอมไตรฯ 30 คน/รอบ สมัครกิจกรรม
23 สิงหาคม 2561 Workshop สวนขวด สวนถาด
รอบที่ 2 เวลา 13.00น.-15.00น.
30(5) ชั้น 1 อาคารจอมไตรฯ 30 คน/รอบ สมัครกิจกรรม
24 สิงหาคม 2561 Workshop สวนขวด สวนถาด
รอบที่ 1 เวลา 10.00น.-12.00น.
30(26) ชั้น 1 อาคารจอมไตรฯ 30 คน/รอบ สมัครกิจกรรม
24 สิงหาคม 2561 Workshop สวนขวด สวนถาด
รอบที่ 2 เวลา 13.00น.-15.00น.
30(11) ชั้น 1 อาคารจอมไตรฯ 30 คน/รอบ สมัครกิจกรรม
25 สิงหาคม 2561 Workshop สวนขวด สวนถาด
รอบที่ 1 เวลา 10.00น.-12.00น.
30(22) ชั้น 1 อาคารจอมไตรฯ 30 คน/รอบ สมัครกิจกรรม
25 สิงหาคม 2561 Workshop สวนขวด สวนถาด
รอบที่ 2 เวลา 13.00น.-15.00น.
30(28) ชั้น 1 อาคารจอมไตรฯ 30 คน/รอบ สมัครกิจกรรม