สมัครกิจกรรม

ข้อมูลกิจกรรม

คณะ
กิจกรรม
วันที่ รอบ จำนวนที่รับ สถานที รายละเอียด กิจกรรม
23 สิงหาคม 2561 Workshop ออกแบบผลิตภัณฑ์
รอบที่ 1 เวลา 10.00น.-12.00น.
30(7) ชั้น 4 อาคารจอมไตรฯ 30 คน/รอบ สมัครกิจกรรม
23 สิงหาคม 2561 Workshop ออกแบบผลิตภัณฑ์
รอบที่ 2 เวลา 13.00น.-15.00น.
30(10) ชั้น 4 อาคารจอมไตรฯ 30 คน/รอบ สมัครกิจกรรม
24 สิงหาคม 2561 Workshop ออกแบบผลิตภัณฑ์
รอบที่ 1 เวลา 10.00น.-12.00น.
30(7) ชั้น 4 อาคารจอมไตรฯ 30 คน/รอบ สมัครกิจกรรม
24 สิงหาคม 2561 Workshop ออกแบบผลิตภัณฑ์
รอบที่ 2 เวลา 13.00น.-15.00น.
30(18) ชั้น 4 อาคารจอมไตรฯ 30 คน/รอบ สมัครกิจกรรม