สมัครกิจกรรม

ข้อมูลกิจกรรม

คณะ
กิจกรรม
วันที่ รอบ จำนวนที่รับ สถานที รายละเอียด กิจกรรม
23 สิงหาคม 2561 ชมห้องปฏิบัติการ หลักสูตรเกษตรศาสตร์
รอบที่ 1 เวลา 10.00 - 12.00 น.
50(6) แปลงเกษตรสาธิต อาคารเจ้าคุณทหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
50 คน/รอบ สมัครกิจกรรม
23 สิงหาคม 2561 ชมห้องปฏิบัติการ หลักสูตรเกษตรศาสตร์
รอบที่ 2 เวลา 13.30 - 15.30 น.
50(2) แปลงเกษตรสาธิต อาคารเจ้าคุณทหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
50 คน/รอบ สมัครกิจกรรม
24 สิงหาคม 2561 ชมห้องปฏิบัติการ หลักสูตรเกษตรศาสตร์
รอบที่ 1 เวลา 10.00 - 12.00 น.
50(9) แปลงเกษตรสาธิต อาคารเจ้าคุณทหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
50 คน/รอบ สมัครกิจกรรม
24 สิงหาคม 2561 ชมห้องปฏิบัติการ หลักสูตรเกษตรศาสตร์
รอบที่ 2 เวลา 13.30 - 15.30 น.
50(7) แปลงเกษตรสาธิต อาคารเจ้าคุณทหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
50 คน/รอบ สมัครกิจกรรม
25 สิงหาคม 2561 ชมห้องปฏิบัติการ หลักสูตรเกษตรศาสตร์
รอบที่ 1 เวลา 10.00 - 12.00 น.
50(31) แปลงเกษตรสาธิต อาคารเจ้าคุณทหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
50 คน/รอบ สมัครกิจกรรม
25 สิงหาคม 2561 ชมห้องปฏิบัติการ หลักสูตรเกษตรศาสตร์
รอบที่ 2 เวลา 13.30 - 15.30 น.
50(29) แปลงเกษตรสาธิต อาคารเจ้าคุณทหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
50 คน/รอบ สมัครกิจกรรม