สมัครกิจกรรม

ข้อมูลกิจกรรม

คณะ
กิจกรรม
วันที่ รอบ จำนวนที่รับ สถานที รายละเอียด กิจกรรม
23 สิงหาคม 2561 ชมห้องปฏิบัติการ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง
รอบที่ 1 เวลา 10.00 - 12.00 น.
30(7) ตึกเก่าประมง (ข้างอาคารเจ้าคุณทหาร) 30 คน/รอบ สมัครกิจกรรม
23 สิงหาคม 2561 ชมห้องปฏิบัติการ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง
รอบที่ 2 เวลา 13.30 - 15.30 น.
30(6) ตึกเก่าประมง (ข้างอาคารเจ้าคุณทหาร) 30 คน/รอบ สมัครกิจกรรม
24 สิงหาคม 2561 ชมห้องปฏิบัติการ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง
รอบที่ 1 เวลา 10.00 - 12.00 น.
30(7) ตึกเก่าประมง (ข้างอาคารเจ้าคุณทหาร) 30 คน/รอบ สมัครกิจกรรม
24 สิงหาคม 2561 ชมห้องปฏิบัติการ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง
รอบที่ 2 เวลา 13.30 - 15.30 น.
30(14) ตึกเก่าประมง (ข้างอาคารเจ้าคุณทหาร) 30 คน/รอบ สมัครกิจกรรม