สมัครกิจกรรม

ข้อมูลกิจกรรม

คณะ
กิจกรรม
วันที่ รอบ จำนวนที่รับ สถานที รายละเอียด กิจกรรม
23 สิงหาคม 2561 ชมห้องปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาการเกษตร
เวลา 13.30 - 15.30 น.
20(1) อาคารเจ้าคุณทหาร 20 คน/รอบ สมัครกิจกรรม
24 สิงหาคม 2561 ชมห้องปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาการเกษตร
เวลา 13.30 - 15.30 น.
20(18) อาคารเจ้าคุณทหาร 20 คน/รอบ สมัครกิจกรรม
25 สิงหาคม 2561 ชมห้องปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาการเกษตร
เวลา 13.30 - 15.30 น.
20(20) อาคารเจ้าคุณทหาร 20 คน/รอบ -