สมัครกิจกรรม

ข้อมูลกิจกรรม

คณะ
กิจกรรม
วันที่ รอบ จำนวนที่รับ สถานที รายละเอียด กิจกรรม
23 สิงหาคม 2561 ชมห้องปฏิบัติการ หลักสูตรนิเทศศาสตร์เกษตร
เวลา 10.00 - 12.00 น.
30(30) ตึกสตูดิโอริมน้ำนิเทศศาสตร์เกษตร 30 คน/รอบ -
24 สิงหาคม 2561 ชมห้องปฏิบัติการ หลักสูตรนิเทศศาสตร์เกษตร
เวลา 10.00 - 12.00 น.
30(30) ตึกสตูดิโอริมน้ำนิเทศศาสตร์เกษตร 30 คน/รอบ -
25 สิงหาคม 2561 ชมห้องปฏิบัติการ หลักสูตรนิเทศศาสตร์เกษตร
เวลา 10.00 - 12.00 น.
30(31) ตึกสตูดิโอริมน้ำนิเทศศาสตร์เกษตร 30 คน/รอบ -