สมัครกิจกรรม

ข้อมูลกิจกรรม

คณะ
กิจกรรม
วันที่ รอบ จำนวนที่รับ สถานที รายละเอียด กิจกรรม
25 สิงหาคม 2561 ชมห้องปฏิบัติการ หลักสูตรสัตวศาสตร์
รอบที่ 1 เวลา 10.00 - 12.00 น.
40(40) ตึกบุนนาค 40 คน/รอบ -
25 สิงหาคม 2561 ชมห้องปฏิบัติการ หลักสูตรสัตวศาสตร์
รอบที่ 2 เวลา 13.30 - 15.30 น.
40(23) ตึกบุนนาค 40 คน/รอบ สมัครกิจกรรม