สมัครกิจกรรม

ข้อมูลกิจกรรม

คณะ
กิจกรรม
วันที่ รอบ จำนวนที่รับ สถานที รายละเอียด กิจกรรม
23 สิงหาคม 2561 เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ
รอบที่ 1 เวลา 10.00 - 11.00 น.
30(17) อาคารเจ้าคุณทหาร (ห้อง Lab) 30 คน/รอบ การเดินดูกลุ่มย่อย กลุ่มละ 10 คน มี 3 หลักสูตร แบ่งเป็น 3 ทีมย่อย เดินดู ห้อง lab วนจนครบ 3 หลักสูตร ใช้เวลา 1 ชม ต่อรอบ สมัครกิจกรรม
23 สิงหาคม 2561 เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ
รอบที่ 2 เวลา 11.00 - 12.00 น.
30(16) อาคารเจ้าคุณทหาร (ห้อง Lab) 30 คน/รอบ การเดินดูกลุ่มย่อย กลุ่มละ 10 คน มี 3 หลักสูตร แบ่งเป็น 3 ทีมย่อย เดินดู ห้อง lab วนจนครบ 3 หลักสูตร ใช้เวลา 1 ชม ต่อรอบ สมัครกิจกรรม
23 สิงหาคม 2561 เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ
รอบที่ 3 เวลา 13.00 - 14.00 น.
30(5) อาคารเจ้าคุณทหาร (ห้อง Lab) 30 คน/รอบ การเดินดูกลุ่มย่อย กลุ่มละ 10 คน มี 3 หลักสูตร แบ่งเป็น 3 ทีมย่อย เดินดู ห้อง lab วนจนครบ 3 หลักสูตร ใช้เวลา 1 ชม ต่อรอบ สมัครกิจกรรม
23 สิงหาคม 2561 เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ
รอบที่ 4 เวลา 14.30 - 15.30 น.
30(7) อาคารเจ้าคุณทหาร (ห้อง Lab) 30 คน/รอบ การเดินดูกลุ่มย่อย กลุ่มละ 10 คน มี 3 หลักสูตร แบ่งเป็น 3 ทีมย่อย เดินดู ห้อง lab วนจนครบ 3 หลักสูตร ใช้เวลา 1 ชม ต่อรอบ สมัครกิจกรรม
24 สิงหาคม 2561 เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ
รอบที่ 1 เวลา 10.00 - 11.00 น.
30(32) อาคารเจ้าคุณทหาร (ห้อง Lab) 30 คน/รอบ การเดินดูกลุ่มย่อย กลุ่มละ 10 คน มี 3 หลักสูตร แบ่งเป็น 3 ทีมย่อย เดินดู ห้อง lab วนจนครบ 3 หลักสูตร ใช้เวลา 1 ชม ต่อรอบ -
24 สิงหาคม 2561 เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ
รอบที่ 2 เวลา 11.00 - 12.00 น.
30(31) อาคารเจ้าคุณทหาร (ห้อง Lab) 30 คน/รอบ การเดินดูกลุ่มย่อย กลุ่มละ 10 คน มี 3 หลักสูตร แบ่งเป็น 3 ทีมย่อย เดินดู ห้อง lab วนจนครบ 3 หลักสูตร ใช้เวลา 1 ชม ต่อรอบ -
24 สิงหาคม 2561 เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ
รอบที่ 3 เวลา 13.00 - 14.00 น.
30(30) อาคารเจ้าคุณทหาร (ห้อง Lab) 30 คน/รอบ การเดินดูกลุ่มย่อย กลุ่มละ 10 คน มี 3 หลักสูตร แบ่งเป็น 3 ทีมย่อย เดินดู ห้อง lab วนจนครบ 3 หลักสูตร ใช้เวลา 1 ชม ต่อรอบ -
24 สิงหาคม 2561 เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ
รอบที่ 4 เวลา 14.30 - 15.30 น.
30(30) อาคารเจ้าคุณทหาร (ห้อง Lab) 30 คน/รอบ การเดินดูกลุ่มย่อย กลุ่มละ 10 คน มี 3 หลักสูตร แบ่งเป็น 3 ทีมย่อย เดินดู ห้อง lab วนจนครบ 3 หลักสูตร ใช้เวลา 1 ชม ต่อรอบ -
25 สิงหาคม 2561 เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ
รอบที่ 1 เวลา 10.00 - 11.00 น.
30(30) อาคารเจ้าคุณทหาร (ห้อง Lab) 30 คน/รอบ การเดินดูกลุ่มย่อย กลุ่มละ 10 คน มี 3 หลักสูตร แบ่งเป็น 3 ทีมย่อย เดินดู ห้อง lab วนจนครบ 3 หลักสูตร ใช้เวลา 1 ชม ต่อรอบ -
25 สิงหาคม 2561 เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ
รอบที่ 2 เวลา 11.00 - 12.00 น.
30(30) อาคารเจ้าคุณทหาร (ห้อง Lab) 30 คน/รอบ การเดินดูกลุ่มย่อย กลุ่มละ 10 คน มี 3 หลักสูตร แบ่งเป็น 3 ทีมย่อย เดินดู ห้อง lab วนจนครบ 3 หลักสูตร ใช้เวลา 1 ชม ต่อรอบ -
25 สิงหาคม 2561 เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ
รอบที่ 3 เวลา 13.00 - 14.00 น.
30(30) อาคารเจ้าคุณทหาร (ห้อง Lab) 30 คน/รอบ การเดินดูกลุ่มย่อย กลุ่มละ 10 คน มี 3 หลักสูตร แบ่งเป็น 3 ทีมย่อย เดินดู ห้อง lab วนจนครบ 3 หลักสูตร ใช้เวลา 1 ชม ต่อรอบ -
25 สิงหาคม 2561 เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ
รอบที่ 4 เวลา 14.30 - 15.30 น.
30(30) อาคารเจ้าคุณทหาร (ห้อง Lab) 30 คน/รอบ การเดินดูกลุ่มย่อย กลุ่มละ 10 คน มี 3 หลักสูตร แบ่งเป็น 3 ทีมย่อย เดินดู ห้อง lab วนจนครบ 3 หลักสูตร ใช้เวลา 1 ชม ต่อรอบ -