สมัครกิจกรรม

ข้อมูลกิจกรรม

คณะ
กิจกรรม
วันที่ รอบ จำนวนที่รับ สถานที รายละเอียด กิจกรรม
23 สิงหาคม 2561 ถอดรหัสนักบริหาร
รอบที่ 1 เวลา 10.00 - 11.00 น.
30(31) หอประชุม 5000 ที่นั่ง 30 คน/รอบ -
23 สิงหาคม 2561 ถอดรหัสนักบริหาร
รอบที่ 2 เวลา 13.00 - 14.00 น.
30(25) หอประชุม 5000 ที่นั่ง 30 คน/รอบ สมัครกิจกรรม
24 สิงหาคม 2561 ถอดรหัสนักบริหาร
รอบที่ 1 เวลา 10.00 - 11.00 น.
30(30) หอประชุม 5000 ที่นั่ง 30 คน/รอบ -
24 สิงหาคม 2561 ถอดรหัสนักบริหาร
รอบที่ 2 เวลา 13.00 - 14.00 น.
30(30) หอประชุม 5000 ที่นั่ง 30 คน/รอบ -
25 สิงหาคม 2561 ถอดรหัสนักบริหาร
รอบที่ 1 เวลา 10.00 - 11.00 น.
30(30) หอประชุม 5000 ที่นั่ง 30 คน/รอบ -
25 สิงหาคม 2561 ถอดรหัสนักบริหาร
รอบที่ 2 เวลา 13.00 - 14.00 น.
30(30) หอประชุม 5000 ที่นั่ง 30 คน/รอบ -