สมัครกิจกรรม

ข้อมูลกิจกรรม

คณะ
กิจกรรม
วันที่ รอบ จำนวนที่รับ สถานที รายละเอียด กิจกรรม
23 สิงหาคม 2561 บุพเพเสวนา
รอบที่ 1 เวลา 11.00 - 12.00 น.
30(30) หอประชุม 5000 ที่นั่ง 30 คน/รอบ -
23 สิงหาคม 2561 บุพเพเสวนา
รอบที่ 2 เวลา 14.00 - 15.00 น.
30(20) หอประชุม 5000 ที่นั่ง 30 คน/รอบ สมัครกิจกรรม
23 สิงหาคม 2561 บุพเพเสวนา
รอบที่ 3 เวลา 15.00 - 16.00 น.
30(1) หอประชุม 5000 ที่นั่ง 30 คน/รอบ สมัครกิจกรรม
24 สิงหาคม 2561 บุพเพเสวนา
รอบที่ 1 เวลา 11.00 - 12.00 น.
30(30) หอประชุม 5000 ที่นั่ง 30 คน/รอบ -
24 สิงหาคม 2561 บุพเพเสวนา
รอบที่ 2 เวลา 14.00 - 15.00 น.
30(30) หอประชุม 5000 ที่นั่ง 30 คน/รอบ -
24 สิงหาคม 2561 บุพเพเสวนา
รอบที่ 3 เวลา 15.00 - 16.00 น.
30(20) หอประชุม 5000 ที่นั่ง 30 คน/รอบ สมัครกิจกรรม
25 สิงหาคม 2561 บุพเพเสวนา
รอบที่ 1 เวลา 11.00 - 12.00 น.
30(32) หอประชุม 5000 ที่นั่ง 30 คน/รอบ -
25 สิงหาคม 2561 บุพเพเสวนา
รอบที่ 2 เวลา 14.00 - 15.00 น.
30(30) หอประชุม 5000 ที่นั่ง 30 คน/รอบ -
25 สิงหาคม 2561 บุพเพเสวนา
รอบที่ 3 เวลา 15.00 - 16.00 น.
30(28) หอประชุม 5000 ที่นั่ง 30 คน/รอบ สมัครกิจกรรม