รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ชื่อ - นามสกุล

« ก่อนหน้า12345678910 ... 112036ถัดไป »
หมายเลขผู้ลงทะเบียน ชื่อ - นามสกุล กิจกรรมที่ลงทะเบียน QR code
K00001 เมทิกา นิมิตรัตน์ - การทำเครื่องดื่ม (คณะศิลปศาสตร์)
23 สิงหาคม 2561 (รอบที่ 1 เวลา 13.00 - 14.00 น.)
- ชมห้องปฏิบัติการ หลักสูตรนิเทศศาสตร์เกษตร (คณะเทคโนโลยีการเกษตร)
23 สิงหาคม 2561 (เวลา 10.00 - 12.00 น.)
- เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ (คณะอุตสาหกรรมเกษตร)
23 สิงหาคม 2561 (รอบที่ 4 เวลา 14.30 - 15.30 น.)
- ชมห้องปฏิบัติการ ช่วงบ่าย (วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต)
23 สิงหาคม 2561 (เวลา 13.00 - 16.00 น.)
QR Code
K00002 นางสาวชัชชา สุนาวงศ์ - ชมห้องปฏิบัติการ หลักสูตรนิเทศศาสตร์เกษตร (คณะเทคโนโลยีการเกษตร)
23 สิงหาคม 2561 (เวลา 10.00 - 12.00 น.)
QR Code
K00003 น.ส.อริสรา ผุยแพง
K00004 น.ส.วรรณากนต์ พากุดเลาะ
K00005 ธนกฤต สิริธีรสุนทร
K00006 นาย พัทธนันท์ วิทยผโลทัย
K00007 นาย ณฐพล สายสกุล
K00008 นายสุกฤษฏฺฺิฺ์ โชตินวนนท์
K00009 นาย ภาณุเดช ทวีโคตร
K00010 นาย ชยสรณ์ ขจรงาม