รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ชื่อ - นามสกุล

« ก่อนหน้า12345678910 ... 112036ถัดไป »
หมายเลขผู้ลงทะเบียน ชื่อ - นามสกุล กิจกรรมที่ลงทะเบียน QR code
K00011 นางสาววรรณิศา บุปผเวส
K00012 นาย จงรัก ออมสิน - NANO STATION (วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง)
24 สิงหาคม 2561 (รอบที่ 2 เวลา 11.00 - 12.00 น.)
- เรียนรู้การเขียนพู่กันแบบญี่ปุ่น (คณะศิลปศาสตร์)
25 สิงหาคม 2561 (รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 10.00 น.)
- เขียนโปรแกรมบน Microcontroller (วิทยาลัยนานาชาติ)
24 สิงหาคม 2561 (เวลา 13.00 - 16.00 น.)
- Simulator Sim (วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ)
23 สิงหาคม 2561 (รอบที่ 4 เวลา 14.30 - 15.30 น.)
- ชมห้องปฏิบัติการ ช่วงบ่าย (วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต)
23 สิงหาคม 2561 (เวลา 13.00 - 16.00 น.)
- ชมห้องปฏิบัติการ หลักสูตรนิเทศศาสตร์เกษตร (คณะเทคโนโลยีการเกษตร)
24 สิงหาคม 2561 (เวลา 10.00 - 12.00 น.)
QR Code
K00013 นายณัฐนันท์ จันทวงศ์ - NANO STATION (วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง)
24 สิงหาคม 2561 (รอบที่ 2 เวลา 11.00 - 12.00 น.)
- บุพเพเสวนา (คณะการบริหารและจัดการ)
24 สิงหาคม 2561 (รอบที่ 3 เวลา 15.00 - 16.00 น.)
- Jet Engine Wind tunnel (Project Showcase) (วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ)
24 สิงหาคม 2561 (รอบที่ 3 เวลา 13.30 - 14.30 น.)
- ชมห้องปฏิบัติการ ช่วงบ่าย (วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต)
23 สิงหาคม 2561 (เวลา 13.00 - 16.00 น.)
QR Code
K00014 ยศวดี ชัยมานะพร
K00015 พีรพัฒน์ รักแป้น
K00016 สุวรรณ ทองเหลือ
K00017 พิชชาพร กสิกิจ
K00018 ชุติญาดา ศรีโสม
K00019 สรัญพร ธนาวรสกุล
K00020 น.ส.ชนัญชิดา ชายผา