logo

แบบสอบถามสำหรับ KMITL Open House 2019

ท่านที่ทำแบบสอบถามในวันที่ 23 แล้ว สามารถทำในวันที่ 24 ได้อีกครั้ง
*จำเป็นต้องตอบ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ *

2. ประเภท *
3. วุฒิการศึกษา *

4. สถานศึกษา *
จังหวัด
5. ท่านคิดว่าอยากให้มีการจัดงานในวันใด *


6. ท่านคิดว่าระยะเวลาของการจัดงานมีความเหมาะสมหรือไม่ *

7. ถ้ามีการจัดงานครั้งต่อไปท่านจะเข้าร่วมอีกหรือไม่ *

8. ท่านทราบข่าวการจัดงานจากสื่อประเภทใด (ตอบได้มากกว่าหนึ่ง)


9. ลำดับคณะที่ท่านสนใจมากที่สุด 3 อันดับแรก
อันดับ 1 *
อันดับ 2
อันดับ 3

ส่วนที่ 2 แบบสอบถาม
ด้านการประชาสัมพันธ์และการสมัครเข้าร่วม
1. การประชาสัมพันธ์ของงานครั้งนี้ *
2. วิธีลงทะเบียน และการเข้าร่วมกิจกรรม *
ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
1. สถานที่จัดงาน *
2. บรรยากาศ และสภาพแวดล้อม *
3. สิ่งอำนวยความสะดวกภายในงาน *
4. การเดินทางภายในสถาบัน *
ด้านกิจกรรม/เนื้อหาวิชาการ
1. ท่านได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมงาน *
2. รูปแบบกิจกรรมที่สถาบันจัด *
3. เนื้อหาวิชาการ *
4. การมาร่วมงานครั้งนี้มีส่วนทำให้ท่านจะศึกษาต่อในสถาบันมากขึ้น *
ด้านเจ้าหน้าที่/การให้บริการ
1. การปฏิบัติงานโดยรวมของเจ้าหน้าที่ *
2. การตอบข้อซักถามและการให้ข้อเสนอแนะ *
3. ภาพรวมของการจัดงานครั้งนี้ *

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

*กรุณาตอบให้ครบทุกคำถามก่อนกดส่ง