วท.บ.ฟิสิกส์อุตสาหกรรม

ทำไมต้องเรียน วท.บ.ฟิสิกส์อุตสาหกรรม ?

หลักสูตรผลิตบัณฑิตมีที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านฟิสิกส์และวิศวกรรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมชั้นนำ มีโครงสร้างหลักสูตรที่บูรณาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ประยุกต์ อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์และระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่จะสามารถนําองค์ความรู้ไปแก้ไขปัญหาในการทำงานจริงได้ นักศึกษาของหลักสูตรจะมีโอกาสสมัครเข้าร่วมโครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา และได้รับ 2 ปริญญา ○ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ และ ○ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมในระยะเวลา 4 ปี !!

โอกาสในการหางาน และเงินเดือนขั้นต่ำ

อาชีพ

สามารถประกอบอาชีพ

  1. นักวิชาการ
  2. นักวิจัย
  3. ผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี
  4. วิศวกรในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ

เงินเดือน 20,000-25,000 บาท

ทำไมต้องเรียน
วท.บ.ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
ที่ สจล.

เป็นหลักสูตรที่มีความเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมชั้นนำ มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมีความพร้อมของเครื่องมือและห้องปฏิบัติการที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา จบแล้วมีงานทำ และมีโอกาสสมัครร่วมโครงการหลักสูตรควบ 2 ปริญญา ได้รับปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม และ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ โดยใช้เวลาศึกษาเพียง 4 ปี

บรรยากาศการเรียน

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน

ค่าเล่าเรียน

ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษา

19,000 บาท

ศิษย์เก่า (ALUMNI)

พี่อยากบอกว่า พวกเราทุกคนโชคดีมากๆที่ได้เข้ามาอยู่ในรั้วมหาลัยที่พร้อมพัฒนาและปรับตัวตามยุคสมัยตลอดเวลา ถึงพี่จะทำงานที่ไม่ได้เกี่ยวกับสาขาที่จบมาโดยตรง แต่ก็สามารถนำความรู้และประสบการณ์จากอาจารย์มาประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี พี่ก็อยากให้ทุกคนเปิดโอกาสให้ตัวเองและเก็บเกี่ยวความรู้ให้มากที่สุด เพื่อที่จะได้เอาไปปรับใช้ในการทำงาน
นางสาวสุภารัตน์ รุจิหาญ (ฝน)
Sale section head, SPC RT CO., LTD.
โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อย่ายึดติดเพียงเนื้อหาในห้องเรียนเท่านั้น จงแสวงหาความรู้ใหม่ใส่ตัวอยู่เสมอ อย่ายอมแพ้ต่อความผิดพลาด เพราะความผิดพลาดจะสอนให้เรามีประสบการณ์ไปอีกขั้น ทำทุกวันให้ดีและมีความสุขที่สุด และที่สำคัญอย่าดูถูกตัวเองว่าทำไม่ได้ก่อนลงมือ
นายสุเมธา นามศิริเลิศ (ชารีฟ)
หัวหน้างานมาตรวิทยา บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก

ค่ายกิจกรรม

ค่ายกิจกรรมที่ต้องมาสักครั้งก่อนสอบเข้าคณะนี้

Xcer -Science @KMITL

ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการค่ายฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผ่านการทดลองและเรียนรู้การทำงานร่วมกันกับผู้อื่นทั้งในศาสตร์ทางด้านฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา

ติดต่อเรา

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 ลาดกระบัง ลาดกระบัง กทม. 10520
0830757087
pattareeya.da@kmitl.ac.th