กิจกรรม

ชมห้องปฏิบัติการ หลักสูตรเกษตรศาสตร์

วันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2561

รอบที่ 1 เวลา 10.00น.-12.00น.
รอบที่ 2 เวลา 13.30น.-15.30น.

สถานที่: แปลงเกษตรสาธิต อาคารเจ้าคุณทหาร

รายละเอียดกิจกรรม : เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ โรงเรือน และแปลงทดลองปลูกพืช

จำนวน 50 คน/รอบ

ชมห้องปฏิบัติการ หลักสูตรนิเทศศาสตร์เกษตร

วันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2561

เวลา 10.00น.-12.00น.

สถานที่: ตึกสตูดิโอริมน้ำนิเทศศาสตร์เกษตร (ข้างอาคารเจ้าคุณทหาร)

รายละเอียดกิจกรรม : ชมสตูดิโอนิเทศศาสตร์เกษตร ทดลองจัดรายการวิทยุโทรทัศน์และผลิตสื่อดิจิทัล

จำนวน 30 คน/รอบ

ชมห้องปฏิบัติการ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง

วันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2561

รอบที่ 1 เวลา 10.00น.-12.00น.
รอบที่ 2 เวลา 13.30น.-15.30น.

สถานที่: ตึกเก่าประมง (ข้างอาคารเจ้าคุณทหาร)

รายละเอียดกิจกรรม : เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเพาะสัตว์น้ำ ห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์น้ำ

จำนวน 30 คน/รอบ

ชมห้องปฏิบัติการ หลักสูตรสัตวศาสตร์

วันที่ 25 สิงหาคม 2561

รอบที่ 1 เวลา 10.00น.-12.00น.
รอบที่ 2 เวลา 13.30น.-15.30น.

สถานที่: ตึกบุนนาค

รายละเอียดกิจกรรม : เยี่ยมชมห้องปฎิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์ ห้องปฎิบัติการเนื้อสัตว์ ชิมผลิตภัณฑ์และเยี่ยมชมฟาร์มสัตว์

จำนวน 40 คน/รอบ

ชมห้องปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาการเกษตร

วันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2561

เวลา 13.30น.-15.30น.

สถานที่: อาคารเจ้าคุณทหาร

รายละเอียดกิจกรรม : เรียนรู้ศาสตร์พระราชา พัฒนาอาชีพเสริม

จำนวน 20 คน/รอบ