กิจกรรม

เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

วันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2561

รอบที่ 1 เวลา 10.00น.-11.00น. รอบที่ 2 เวลา 11.00น.-12.00น.
รอบที่ 3 เวลา 13.00น.-14.00น. รอบที่ 4 เวลา 14.30น.-15.30น.

สถานที่: อาคารเจ้าคุณทหาร (ห้อง Lab)

รายละเอียดกิจกรรม : ดูห้องปฏิบัติการพร้อมการอธิบายแนะนำการเรียนจากแต่ละหลักสูตร ได้แก่

หลักสูตรวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
หลักสูตรเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

หมายเหตุ : การเดินดูกลุ่มย่อย กลุ่มละ 10 คน มี 3 หลักสูตร แบ่งเป็น 3 ทีมย่อย เดินดู ห้อง lab วนจนครบ 3 หลักสูตร ใช้เวลา 1 ชม ต่อรอบ
จุดนัดพบ คือ อาคารใหม่คณะอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น 1 (จุดอำนวยการของคณะ)

จำนวน 30 คน/รอบ