กิจกรรม

กิจกรรมแบ่งฐานตามกลุ่มวิจัย

วันที่ 24 สิงหาคม 2561

รอบที่ 1 เวลา 09.00น.-12.00น.
รอบที่ 2 เวลา 13.00น.-16.00น.

สถานที่: วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ชั้น 1, 5 และ 7

รายละเอียดกิจกรรม : กิจกรรมแบ่งฐานตามกลุ่มวิจัย 7 กลุ่ม ฐานละ 20-30 นาที

จำนวน 70 คน/รอบ