กิจกรรม

Micro Robot Workshop

วันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2561

เวลา 10.00น.-16.00น.

สถานที่: ห้องประชุมคุณหญิงวนิดาฯ

รายละเอียดกิจกรรม :
อบรม 23–24 สิงหาคม
และ แข่งขัน 25 สิงหาคม

รับจำนวน 20 ทีม
ทีมละ 2 คน ครู 1 คน

แข่งขันทักษะออกแบบสถาปัตยกรรม

วันที่ 25 สิงหาคม 2561

เวลา 10.00น.-16.00น.

สถานที่: ชั้น 6 อาคารจอมไตรฯ

รายละเอียดกิจกรรม :

รับจำนวน 15 ทีม
ทีมละ 3 คน

Workshop ออกแบบผลิตภัณฑ์

วันที่ 23-24 สิงหาคม 2561

รอบที่ 1 เวลา 10.00น.-12.00น.
รอบที่ 2 เวลา 13.00น.-15.00น.

สถานที่: ชั้น 4 อาคารจอมไตรฯ

รายละเอียดกิจกรรม :

จำนวน 30 คน/รอบ

Workshop นวัตกรรมทางการศึกษา

วันที่ 23-25 สิงหาคม 2561

รอบที่ 1 เวลา 10.00น.-12.00น.
รอบที่ 2 เวลา 13.00น.-15.00น.

สถานที่: สตูดิโอชั้น 1 อาคารจอมไตรฯ

รายละเอียดกิจกรรม :

จำนวน 30 คน/รอบ

Workshop พื้นฐานศิลปะ

วันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2561

รอบที่ 1 เวลา 10.00น.-12.00น.
รอบที่ 2 เวลา 13.00น.-15.00น.

สถานที่: ชั้น 5 อาคารจอมไตรฯ

รายละเอียดกิจกรรม :

จำนวน 30 คน/รอบ

Workshop Model & Sketch up

วันที่ 23-24 สิงหาคม 2561

รอบที่ 1 เวลา 10.00น.-12.00น.
รอบที่ 2 เวลา 13.00น.-15.00น.

สถานที่: ชั้น 6 อาคารจอมไตรฯ

รายละเอียดกิจกรรม :

จำนวน 30 คน/รอบ

แข่งขันทักษะออกแบบผลิตภัณฑ์

วันที่ 25 สิงหาคม 2561

เวลา 10.00น.-16.00น.

สถานที่: ชั้น 4 อาคารจอมไตรฯ

รายละเอียดกิจกรรม :

รับจำนวน 15 ทีม
ทีมละ 2 คน

แข่งขัน Smart Teaching

วันที่ 25 สิงหาคม 2561

เวลา 10.00น.-16.00น.

สถานที่: สตูดิโอชั้น 1 อาคารจอมไตรฯ

รายละเอียดกิจกรรม :

รับจำนวน 20 คน

แข่งขันพูด ในที่สาธารณะ หัวข้อ Smart Teaching

วันที่ 25 สิงหาคม 2561

เวลา 13.00น.-16.00น.

สถานที่: โถง ชั้น 1 อาคารจอมไตรฯ

รายละเอียดกิจกรรม :

รับจำนวน 10 คน

แข่งขันทักษะสถาปัตยกรรมภายใน

วันที่ 25 สิงหาคม 2561

เวลา 10.00น.-16.00น.

สถานที่: ชั้น 5 อาคารจอมไตรฯ

รายละเอียดกิจกรรม :

รับจำนวน 15 ทีม
ทีมละ 3 คน

Workshop สวนขวด สวนถาด

วันที่ 23-25 สิงหาคม 2561

รอบที่ 1 เวลา 10.00น.-12.00น.
รอบที่ 2 เวลา 13.00น.-15.00น.

สถานที่: ชั้น 1 อาคารจอมไตรฯ

รายละเอียดกิจกรรม :

จำนวน 30 คน/รอบ

Workshop แปรรูปอาหาร

วันที่ 23-25 สิงหาคม 2561

รอบที่ 1 เวลา 10.00น.-12.00น.
รอบที่ 2 เวลา 13.00น.-15.00น.

สถานที่: ชั้น 1 อาคารจอมไตรฯ

รายละเอียดกิจกรรม :

จำนวน 30 คน/รอบ

แข่งขันโต้วาที หัวข้อ Smart Teaching

วันที่ 25 สิงหาคม 2561

เวลา 09.00น.-12.00น.

สถานที่: โถงชั้น 1 อาคารจอมไตรฯ

รายละเอียดกิจกรรม :

รับจำนวน 10 ทีม
ทีมละ 3 คน