กิจกรรม

NANO STATION

วันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2561

รอบที่ 1 เวลา 10.00น.-11.00น. รอบที่ 2 เวลา 11.00น.-12.00น.
รอบที่ 3 เวลา 13.30น.-14.30น. รอบที่ 4 เวลา 14.30น.-15.30น.

สถานที่: วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ

รายละเอียดกิจกรรม : เยื่ยมชมเครื่องมือขั้นสูง, ห้องสะอาด และห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง ได้แก่

Biosensor Research Laboratory
Carbon Nanomaterials Research Laboratory
Nanocomposite Materials Research Laboratory
Nanoporous Material Research Laboratory
Chemosensor Research (Functional Organic Synthesis Laboratory)

จำนวน 20 คน/รอบ