วท.บ. วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ

ทำไมต้องเรียน วท.บ. วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ ?

ในทุกบริษัทและในทุกอุตสาหกรรมได้มีข้อมูลจำนวนมากไว้ในครอบครองอยู่แล้ว ในตอนนี้หลายบริษัทได้เริ่มตระหนักว่า พวกเขาต้องใช้ข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หลักสูตรนี้จึงสอนถึงการได้มาซึ่งข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์เชิงธุรกิจ เพื่อทำให้ได้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด – เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดและในอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต (New S-Curve) ของประเทศ
Play Video

โอกาสในการหางาน

และเงินเดือนขั้นต่ำ

อาชีพ
  • นักวิทยาการข้อมูล (Data Scientist)
  • นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst)
  • สถาปนิกด้านข้อมูล (Data Architect)
  • วิศวกรข้อมูล (Data Engineer)
  • นักวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analyst)
  • นักพัฒนาด้านอัจฉริยะทางธุรกิจ (BI Developer)
  • นักพัฒนาข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ (Business Insight Data Developer)

ทำไมต้องเรียน วท.บ. วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ ที่ สจล.

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรวิทยาการข้อมูลหลักสูตรแรกในประเทศไทย มีความร่วมมือกับภาคเอกชน มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีทักษะความชำนาญทั้งในระดับพื้นฐานและในระดับสูง มีความพร้อมในการทำงาน เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนดังกล่าวได้ในอนาคต

บรรยากาศการเรียน

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน

ค่าเล่าเรียน

ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษา

32000 บาท/ภาคการศึกษา

กำหนดการเปิดรับสมัคร

ประกาศวันและจำนวนการรับสมัครในระบบ TCAS

TCAS 1
( รอบพอร์ทฟอลิโอ )
2
พ.ย. 63
รับสมัครจำนวน
10
คน
TCAS 2
( รอบโควต้า )
26
ก.พ. 64
รับสมัครจำนวน
คน
TCAS 3
( Admission 1 )
7-15
พ.ค. 64
รับสมัครจำนวน
คน
TCAS 3
( Admission 2 )
7-15
พ.ค. 64
รับสมัครจำนวน
คน

ติดต่อเรา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
086-904-1119
หรือ 02-723-4943
rattana@it.kmitl.ac.th