วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทำไมต้องเรียน วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ ?

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที มีบทบาทและความสำคัญอย่างมากต่อการใช้ชีวิตทั้งในปัจจุบันและในอนาคต และเป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีความต้องการบุคลากรทางด้านไอทีเป็นอย่างมาก สำหรับหลักสูตรหลักสูตรนี้มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในศาสตร์พื้นฐานทางด้านไอทีและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับความรู้เฉพาะทางใน 3 แขนงวิชา โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกตามความสนใจ ประกอบด้วย แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ และแขนงวิชาการพัฒนาสื่อประสมและเกม

โอกาสในการหางาน และเงินเดือนขั้นต่ำ

อาชีพ

(1) แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ ทั้งที่เป็นเว็บแอพพลิเคชันและบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ตำแหน่งงาน: ได้แก่ นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Programmer) นักพัฒนาเว็บไซต์ (Web Developer) ผู้ทดสอบโปรแกรม (Software Tester) นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) นักออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Software Architect) และผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ (Project Manager Assistant)

(2) แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ (Network and System Technology) ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการออกแบบ พัฒนา และบริหารระบบเครือข่าย ตำแหน่งงาน: ได้แก่ นักออกแบบระบบเครือข่าย (Network System Designer) นักพัฒนาระบบเครือข่าย (Network System Engineer) และผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network System Administrator)

(3) แขนงวิชาการพัฒนาสื่อประสมและเกม (Multimedia and Game Development) ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาสื่อประสม ตำแหน่งงาน: ได้แก่ นักพัฒนาเกม (Game Developer) นักออกแบบและพัฒนาเว็บ (Web Designer/Developer) นักออกแบบ UI/UX นักผลิตสื่อดิจิทัล (Digital Media Content Creator)

เงินเดือนเริ่มต้น: 18,000 บาท

ทำไมต้องเรียน
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ สจล.

เพราะเรามุ่งผลิตบัณฑิตให้มีทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามความสนใจของบัณฑิตในด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่ ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสื่อประสมสำหรับการพัฒนาสื่อเชิงโต้ตอบเว็บและเกม สำหรับการเริ่มต้นทำงานอาชีพในสายนี้ได้ทันทีหลังสำเร็จการศึกษา เช่น นักเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ประสานงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอาชีพที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของตน

บรรยากาศการเรียน

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน

ค่าเล่าเรียน

ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษา

32,000 บาท

ศิษย์เก่า (ALUMNI)

การทำงานในสายงาน Network นั้น นอกจากจะใช้ทักษะทางด้าน Network แล้ว สิ่งที่จำเป็นในปัจจุบันอีกอย่างหนึ่งคือทักษะ Programming เพราะถ้าหากเราเปลี่ยนการทำงานจาก Manual ให้มาเป็น Automation มากขึ้น ก็จะช่วยเบาแรง Engineer ลดเวลาในการดำเนินงาน และลดอัตราความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ได้มาก ประกอบกับในปัจจุบันนิยมนำเทคโนโลยี Virtualization มาใช้เป็นโครงสร้าง Network มากขึ้น ฉะนั้นทักษะทางด้าน Linux ก็เป็นอีกหนึ่งทักษะที่ควรรู้ด้วยเช่นกัน
นายนพณัฐ พลอยวงศ์ (ท็อป)
Consulting Engineer บริษัท Cisco

ค่ายกิจกรรม

ค่ายกิจกรรมที่ต้องมาสักครั้งก่อนสอบเข้าคณะนี้

IT Camp

ช่วงเดือนพฤษภาคม

ติดต่อเรา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
080-1725376 / 086-9041119
itladkrabang@it.kmitl.ac.th