วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทำไมต้องเรียน วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ ?

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่จำเป็นและเป็นที่ยอมรับในยุคปัจจุบันและเป็นยุคที่หน่วยงานต่าง ๆ เห็นความจำเป็นและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินงาน ในปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการบุคคลากรด้านนี้เป็นอย่างมาก ดังนั้นหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในศาสตร์พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับความรู้เฉพาะด้านในแขนงใดแขนงหนึ่ง อันได้แก่ แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ แขนงวิชาการพัฒนาสื่อประสมและเกม
Play Video

โอกาสในการหางาน

และเงินเดือนขั้นต่ำ

อาชีพ
 • นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Programmer)
 • นักพัฒนาเว็บไซต์ (Web Developer)
 • ผู้ทดสอบโปรแกรม (Software Tester)
 • นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)
 • นักออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Software Architect)
 • ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ (Project Manager Assistant)
 • นักออกแบบระบบเครือข่าย (Network System Designer)
 • นักพัฒนาระบบเครือข่าย (Network System Engineer)
 • ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network System Administrator)
 • นักพัฒนาเกม (Game Developer)
 • นักออกแบบและพัฒนาเว็บ (Web Designer/Developer)
 • นักออกแบบ UI/UX นักผลิตสื่อดิจิทัล (Digital Media Content Creator)

ผลสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561 ได้รับอัตราเงินเดือนเฉลี่ย 27,092.96 บาท

ทำไมต้องเรียน วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ สจล.

บัณฑิตเมื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้ จะมีความรู้ความสามารถพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอในการประกอบอาชีพทั่วไป เช่น นักเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ประสานงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนั้น จากความเชี่ยวชาญตามกลุ่มวิชาเฉพาะแขนงที่เลือก ยังสามารถประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของตน

บรรยากาศการเรียน

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน

ค่าเล่าเรียน

ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษา

32000 บาท/ภาคการศึกษา

ศิษย์เก่า / ALUMNI

นักศึกษาที่จบจากคณะนี้ มีเรื่องจะบอกน้อง ๆ ว่า …

นายนพณัฐ พลอยวงศ์ (ท็อป)

จบรุ่น IT14 / KMITL59 / หลักสูตร พ.ศ.2554
ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง Consulting Engineer บริษัท Cisco
การทำงานในสายงาน Network นั้น นอกจากจะใช้ทักษะทางด้าน Network แล้ว สิ่งที่จำเป็นในปัจจุบันอีกอย่างหนึ่งคือทักษะ Programming เพราะถ้าหากเราเปลี่ยนการทำงานจาก Manual ให้มาเป็น Automation มากขึ้น ก็จะช่วยเบาแรง Engineer ลดเวลาในการดำเนินงาน และลดอัตราความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ได้มาก ประกอบกับในปัจจุบันนิยมนำเทคโนโลยี Virtualization มาใช้เป็นโครงสร้าง Network มากขึ้น ฉะนั้นทักษะทางด้าน Linux ก็เป็นอีกหนึ่งทักษะที่ควรรู้ด้วยเช่นกัน

นายธนวัฒน์ กุสูงเนิน (อาร์มี่)

ไอทีลาดกระบังรุ่น 12 สาขา Software Engineering
Creative Media & Content Manager (บริษัท บอร์นทูเดฟ จำกัด)
แม้ว่าจะไม่ได้ทำสายงานสาย creative ไม่ใช่ programmer โดยตรง แต่ความรู้พื้นฐาน programming และทักษะภาษาเฉพาะด้านนั้นสำคัญมาก เพราะช่วยให้เราสามารถเข้าใจและอธิบายออกมาเป็นภาพ เป็น Content ให้กับกลุ่มเป้าหมายเข้าใจได้ และนอกจากนี้ที่ขาดไม่ได้เลยคือเรื่องของการปรับตัวตามเทรนด์ของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่เ สมอ ทำให้เราต้องพัฒนาตัวเองเรื่อยๆ เช่นกัน

กำหนดการเปิดรับสมัคร

ประกาศวันและจำนวนการรับสมัครในระบบ TCAS

TCAS 1
( รอบพอร์ทฟอลิโอ )
2
พ.ย. 63
รับสมัครจำนวน
25
คน
TCAS 2
( รอบโควต้า )
26
ก.พ. 64
รับสมัครจำนวน
คน
TCAS 3
( Admission 1 )
7-15
พ.ค. 64
รับสมัครจำนวน
คน
TCAS 3
( Admission 2 )
7-15
พ.ค. 64
รับสมัครจำนวน
คน

ติดต่อเรา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
086-904-1119
kamonnat@it.kmitl.ac.th