กิจกรรมนักศึกษา

Activities

สภานักศึกษา

Student Council

หน้าที่

สภานักศึกษา มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่ไม่ขัดต่อประกาศสถาบันฯ มีหน้าที่พิจารณางบประมาณกิจกรรมนักศึกษาให้แก่องค์กรกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งประกอบด้วย สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรม นอกจากนี้ยังตรวจสอบองค์กรกิจกรรมนักศึกษาให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา และพิทักษ์สิทธิ์ให้แก่นักศึกษาภายในสถาบันฯ เมื่อเกิดปัญหานักศึกษาสามารถส่งเรื่องร้องเรียนมาที่สภานักศึกษาเพื่อดำเนินยื่นร้องเรียนต่อสถาบันฯ

โดยสมาชิกสภานักศึกษามาจากการเลือกตั้งผู้แทนนักศึกษาของแต่ละคณะ/วิทยาลัย

กิจกรรมภายในสภานักศึกษา

 1. โครงการเลือกตั้งผู้แทนนักศึกษา
  กิจกรรมเลือกตั้งผู้แทนนักศึกษา จะจัดขึ้นโดยสภานักศึกษา เพื่อหาผู้แทนนักศึกษาหรือ ที่เรียกกันว่าสโมสรนักศึกษาในปีการศึกษาถัดไป
 2. โครงการสัมมนาสภานักศึกษา
  เป็นกิจกรรมสำหรับสมาชิกสภานักศึกษา จัดขึ้นเพื่อเป็นการเรียนรู้งานภายในสภาเบื้องต้น และให้สมาชิกมาพูดคุยเกี่ยวกับโครงการที่น่าสนใจ และเพื่อให้สมาชิกสภานักศึกษาสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้น
 3. โครงการพิจารณางบประมาณ
  เป็นโครงการภายในฝ่ายพิจารณางบประมาณ จัดขึ้นเพื่อจัดสรรงบประมาณกิจกรรมนักศึกษาที่สภานักศึกษาได้รับจากส่วนกลางให้กับสโมสรนักศึกษาแต่ละคณะ/วิทยาลัย เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ
 4. โครงการศึกษาดูงาน
  เป็นโครงการที่องค์กรกิจกรรมนักศึกษา เฉพาะส่วนกลาง (สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา) ได้ไปศึกษาดูงานการดำเนินการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เพื่อที่จะนำมาพัฒนา ปรับปรุง และปรับใช้กับการดำเนินกิจกรรมของสถาบัน ฯ

Stay in touch together
hold us with your choices.

สภานักศึกษา พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง

อาคารกิจกรรม 2 ชั้น 2 ห้อง 201

sckmitl@kmitl.ac.th