สโมสรนักศึกษา

Student Union

สโมสรนักศึกษา เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้คณะ โดยมีหน้าที่ดูแลเรื่องกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในคณะและให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของสถาบัน

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะสถาปัตกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะการบริหารและจัดการ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์นานาชาติ
วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรต่อเนื่อง
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

Stay in touch together
hold us with your choices.