องค์การนักศึกษา

Student Organization

หน้าที่

องค์การนักศึกษา มีหน้าที่ในการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่เป็นส่วนกลางของสถาบันฯ เช่น การรับน้องแคแสด การจัดพิธีไหว้ครู การจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ฯลฯ และเป็นผู้แทนนักศึกษาในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นของสถาบันฯ คณะกรรมการขององค์การนักศึกษาจะมาจากการเลือกตั้งนักศึกษาจากทุกคณะ นอกจากนี้ยังมีองค์กรประเภทต่าง ๆ ที่นักศึกษาจะสมัครเข้าร่วมได้ตามความสนใจ ได้แก่ ชมรม 40 ชมรม 8 สโมสรนักศึกษา 25 ชุมนุม และ 1 ศูนย์

กิจกรรมภายในองค์การนักศึกษา

  1. จัดกิจกรรมต่างๆของสถาบัน ฯ
    สร้างพื้นที่ให้นักศึกษาแสดงความสามารถ และพบปะทำความรู้จักกันภายในสถาบันฯ เช่น KMITL First step, ดาว/เดือน, แคแสด, กีฬาเฟรชชี่ เป็นต้น

  2. การเข้าร่วมชมรมต่าง ๆ
    ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมีการเปิดให้จัดตั้งชมรมต่างๆเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เข้าร่วม

  3. ร้องเรียกเรื่องราวต่าง ๆ
    เป็นสื่อกลางระหว่างนักศึกษากับสถาบันฯ

Stay in touch together
hold us with your choices.

องค์การนักศึกษา

อาคารกิจกรรม 2 ชั้น 3 ห้อง 306

sorkmitl2019@gmail.com